Информационни срещи на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ – с.Цар Самуил и с.Голямо Враново на 22.05, с.Нова Черна и с.Бръшлен на 23.05

П О К А Н А

Във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020″,

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле” ще проведе информационни срещи свързани с подготовката на проекти по Стратегия за ВОМР.

ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕЩИ  ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В:

  • с. Цар Самуил на 22.05.2019 г. от 10:00 ч. в зала на НЧ „Искра 1928“, ул. „Дочо Михайлов“ № 19, Община Тутракан;
  • с. Голямо Враново на 22.05.2019 г. от 15:00 ч. в зала на НЧ „Светлина 1923“, ул. „Христо Ботев“ № 11, Община Сливо поле;
  • с. Нова Черна на 23.05.2019 г. от 10:00 ч. в зала на НЧ „Васил Йорданов 1942“, ул. „Черно море“ № 2, Община Тутракан;
  • с. Бръшлен на 23.05.2019 г. от 15:00 ч. в зала на Туристически център, Община Сливо поле;

ВАШЕТО УЧАСТИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!

За контакти:

МИГ Тутракан – Сливо поле,

тел. 0878216111