Приключи оценката на проекти по Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

На 10.05.2019г. приключи оценката на подадени проектни предложения по  Процедура №BG06RDNP001-19.142, на СНЦ „МИГ Тутракан-Сливо поле“, по Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“. Справка за проектните предложения по  Процедурата е публикувана в раздел Приеми/Оценителни комисии/ПРСР/Мярка 7.5.