Резюме на Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Фонд „Условия на труд”

Срок за кандидатстване: Без обявен краен срок за кандидатстване

(Проектите се разглеждат и оценяват всеки месец от оценителни комисии, като срокът за подаване на проекти е до 25 число на съответния месец)

 • Цел

Фонд „Условия на труд“ е създаден на основание ЗЗБУТ, със задача да финансира дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащо-то законодателство на РБългария по програма приета от Националния съвет по условия на труд. Финансират се проекти с национално, отраслово, браншово и регионално значение.

 • Размер и интензитет на безвъзмездната финансова помощ (% на съфинансиране)
 • Максимален % на съфинансиране- до 30% от одобрените и действително направените разходи по проекта
 • Максимален размер на безвъзмездната помощне повече от 100 хил. лв. за малки, средни и големи предприятия
 • Бюджет на проекта в дейности до 330 х.лв..без ДДС
 • Допустими кандидати
 • за подобряване на условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост – всички ФЛ и ЮЛ, отраслови, браншови, регионални и областни съвети по условия на труд, които отговарят на следните изисквания:
  • към момента на кандидатстването за финансиране осигуряват работа на работници и/или служители по сключени с тях трудови договори;
  • внасяли са редовно и без прекъсвания дължимите осигурителни вноски;
  • декларирали са в съответната дирекция „Областна инспекция по труда“ местонахождението, вида и характера на производствената дейност, броя на работниците, условията на труд, рисковите фактори и взетите мерки, които гарантират недопускането на аварии и злополуки;
  • назначили са или са определили поне едно длъжностно лице с подходящо образование или квалификация, създали специализирана служба или възложили с

договор на други физически или юридически лица организиране изпълнението на дейности, свързани със защита и профилактика на професионалните рискове;

 • осигурили са обслужване на своите работници и служители от служба по трудова медицина;
  • имат изграден комитет (група) по условия на труд.
 • за финансиране на дейности по диагностика на професионалните болести – лечебните заведения, които отговорят на изискванията по Наредба № 8 от 26.11.2007 г.
 • за подобряване на условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост имат право да кандидатстват физически и юридически лица, които отговарят на изискванията, посочени в Наредба №1 от 23.03.2006г.
 • за финансиране разработването на нормативни актове, правила, норми и изисквания – министерства и ведомства.
 • Условия
 • Платени осигурителни вноски
 • Максимален срок за изпълнение на проекта до 12 месеца
 • Минимална численост на персонал – 10 души
 • Липса на задължения към държавата в съответствие с Чл.87 от ДОПК
 • Акт16
 • Допустими дейности 

 Реконструкция и модернизация на съществуващи обекти: защитно-заземителни инсталации; покриви; тавани; вътрешни стени; външни /фасадни / стени; подове; осветеност; подмяна на дограми /врати и прозорци/; климатизация на работни и офис помещения; аспирация на производствени помещения; вентилация и отопление на производствени и други помещения; подобряване помещения за отдих и работен процес; изграждане на преградни и шумоизолиращи стени и приспособления за игнориране на неблагоприятна работна среда; изпълнение предписания от Главна Дирекция „ Инспекция по труда „и противопожарните органи; закупуване техника игнорираща тежкия, груб и монотонен труд 

  Внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии и/или съоръжения – изграждане на осигурителни линии като система за предпазване от падане и трудова злополука при осъществяване на подмяна на осветителни тела, при ремонт на въздуховоди, климатична инсталация и други разположени във височинни участъци на сградния фонд.

  Изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рисковете на работното място чрез изграждане на въздушни, механични или водни завеси за изолиране на зони и помещения от неблагоприятен микроклимат или друга неблагоприятна работна среда

  Подобряване на санитарно-хигиенните условия за труд и отдих чрез: реконструкция или подобряване на съблекални, бани, тоалетни, стая за жената,стая за отдих на персонала; разливно помещение за приемане на храна при кетърингово хранене; стол за хранене на персонала; покупка на соларна инсталация за генериране на топла вода необходима за хигиенно-битови и други цели

  Обезопасяване на машини и съоръжения в съответсвие спецификата

  Други дейности, свързани с подобряване условията на труд

  Подмяна на електроинсталация и всичко свързано с електробезопастността на хора и техника в това число изолиращи щанги, изолиращи стълби, изолиращи площадки,

 Вентилация чрез нови вентилационни системи; локална аспирационна система над източника на отделяне на вредности; нагнетателна аспирационна система за чист въздух в производствено помещение; вакуумни системи за почистване с цел намаляване на вторичните източници на замърсяване; система от блокировки свързана с техническо средство за анализ на съдържанието на горими газове, пари или частици-газсигнализатори, аварийни душове за промиване

  Климатизация чрез нови климатични тела или системи за климатизация

  Отоплителни инсталации чрез подмяна на отоплителната инсталация,

 Шум чрез доставка и монтаж на екрани, кожуси, покрития, ограждения около източниците на производствен шум; звукопоглъщаща обработка на стените и таваните в производствените помещения с наднормен шум; звукоизолирани кабини за работещите в производствени помещения с наднормен шум

 Вибрации чрез поставяне на фундамент различен от този в производственото помещение под източника на вибрации, осигуряване на допълнително оборудване към машините намаляващо риска от вибрации, защита от летящи изхвърлени частици или предмети; монтаж на предпазители, предпазни екрани, паравани, ограждения, предпазни екрани или защитни покрития, система от блокировка свързана с техническо средство за анализ на работната среда за наличие на вредни емисии; екраниране на лазерни устройства отстраняващи възникването на опасности за здравето на работещите, оптични устройства за наблюдение или регулиране на лазерните устройства така, че да не възниква опасност за здравето в резултат на лазерно лъчение; защита от падащи предмети в производствени помещения; изграждане на козирки, навеси, прегради, тунели, бордови дъски; защита от пожар и взрив чрез система от хидранти и струйници, автоматична пожарогасителна инсталация, пожароизвестителна инсталация, автоматични газанализатори; покупка на техника облекчаваща, заместваща или игнорираща грубия, тежък и не привлекателен труд, чрез подобряване фактора на тежест на труда като: робот за заваряване; изграждане на рампа към производствено хале; покупка на електрокар; мотокар; газокар или друга техника според естеството на дейност на фирмата облекчаваща или заместваща човешки труд.

 • разработване на нормативни актове, правила, норми и изисквания;
  • разработване и издаване на учебни и информационни материали;
  • организиране и провеждане на специализации в областта на здравословните и безопасни условия на труд.
 • Продължителност

     Максимален срок за изпълнение – 12 месеца

 • Брой проектни предложения

     Фонд „Условия на труд“ може да съфинансира два проекта за подобряване условията на труд на едно и също предприятие, в рамките на 5 години.