Стартира Втори прием за проектни предложения по Мярка 21 от СВОМР на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“

На 04.09.2019 г. СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ стартира Втори прием по Мярка 21 „СНЦ „МИГ –Тутракан-Сливо поле“ Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“, извън Регламент (EC) № 1305/2013, но отговаряща на целите на ЕЗФРСР“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.141.

Краен срок: 17.00ч. на 04.11.2019 година.

Документи по процедурата са налични в секция „Приеми/Мерки от СВОМР/ПРСР/Мярка 21“.