Информационни срещи на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ в гр.Сливо поле и гр.Тутракан на 10 и 11 октомвриП О К А Н А

Във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020″,

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле” ще проведе информационни срещи свързани с подготовката на проекти по Стратегия за ВОМР.

ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕЩИ  ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В:

  • гр.Сливо поле на 10.10 от 15:00 ч., заседателната зала на община Сливо поле
  • гр.Сливо поле на 11.10 от 15:00 ч., заседателна зала на община Сливо поле
  • гр.Тутракан на 10.10 от 10:00 ч., заседателна зала на община Тутракан
  • гр.Тутракан от 11.10 от 10:00 ч., заседателна зала на община Тутракан

ВАШЕТО УЧАСТИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!

За контакти:

МИГ Тутракан – Сливо поле,

тел. 0878216111