Покана за участие във фокус-група

Уважаеми дами и господа,

-представители на местната общност на територията на общините Тутракан и Сливо поле;

-участници в МИГ “Тутракан -Сливо поле“;

-заинтересовани страни и бенефициенти;

-представители на местни бизнес, селско стопанство, НПО и публичен сектор;

-представители на уязвими групи и малцинствени общности;

-граждани;

МИГ „Тутракан – Сливо поле“ има удоволствието да ви покани за участие във Фокус-група“ във връзка с текущо проучване на тема : „Проучване на нагласите на населението от територията на МИГ относно изпълнението на стратегията за ВОМР. Предложения за подобряване на работата на МИГ и връзката с местната общност“.

Още информация за поканата може да намерите в прикачения файл