Покана за участие във фокус групи

Уважаеми дами и господа,

-представители на местната общност на територията на общините Тутракан и Сливо поле;

-участници в МИГ “Тутракан -Сливо поле“;

-заинтересовани страни и бенефициенти;

-представители на местни бизнес, селско стопанство, НПО и публичен сектор;

-представители на уязвими групи и малцинствени общности;

-граждани;

МИГ „Тутракан – Сливо поле“ има удоволствието да ви покани за участие във Фокус-група“ във връзка с текущо проучване на тема : „Проучване на нагласите на населението от територията на МИГ относно изпълнението на стратегията за ВОМР. Предложения за подобряване на работата на МИГ и връзката с местната общност“.

Първа фокус-група:

  • Дата: 18 ноември 2019г.
  • Място: заседателна зала в Община Сливо поле
  • Начален час: 16.30ч.

Втора фокус-група:

  • Дата: 19  ноември 2019г.
  • Място: заседателна зала в Община Тутракан
  • Начален час: 16.30ч.
  • Въпроси за дискусия:

– Има ли обществено разбиране и съдействие за изпълнение на Стратегията за ВОМР?

– Необходима ли е подкрепата на населението за изпълнение на Стратегията за ВОМР?

– Какво ще  донесе повече ползи за населението  от дейността на МИГ?

– Положителен ли е напредъка в изпълнението на Стратегията на МИГ за 2019г.?

– Какво е важно за успешната работа на публично-частното партньорство, наречено „МИГ“?

– Кои характеристики следва да притежава екипа и УС на МИГ, за да работи успешно?

-Други.

Работата във фокус-група е ефективен и иновативен метод за обследване на общественото мнение извън традиционните анкетни допитвания. Във фокус-групата се очаква активен диалог, ползотворна дискусия и получаване на обективна информация по темата на на аналитичното проучване.

МИГ“ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ“ ВИ ОЧАКВА! ВАШЕТО МНЕНИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!