Удължен е срока за кандидатстване за Втори прием по Мярка 21

ОБЯВА

за прием на проектни предложения

по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване:

Процедура BG06RDNP001-19.141 на СНЦ „МИГ Тутракан-Сливо поле“ за Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“, извън Регламент (EC) № 1305/2013, но отговаряща на целите на ЕЗФРСР“

 1. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР:
 • Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“, извън Регламент (EC) № 1305/2013, но отговаряща на целите на ЕЗФРСР“.
 • Допустими кандидати:
ЮЛНЦ Читалища Общини Тутракан и Сливо поле  
 • Допустими дейности:
 • Организиране на групи/школи за проучване, изучаване на местната култура и бит, кулинария, традиции, певческо и музикално изкуство, занаяти, обичаи, ритуали и тяхното документиране с изработване филми клипове, каталози със снимков материал, информационни материали, сбирки /например сбирки от носии, вещи от бита, инструменти и пособия характерни за определен занаят и др./
 • Популяризиране богатството на местното културно-историческо наследство посредством организиране възстановка на обичаи/ритуали, организиране на приготвяне и дегустация на местна кухня, концерти, временнни и постоянни изложби и експозиции, организиране на местни празници – събори, панаири и др.
 • Организиране на групи /например от младежи/ по интереси, свързани с опазването на територии, животни, растения, природни образувания, свързани със селския фолклор и обичаи, или са част от селския пейзаж. Промотиране синергичната връзка между земеделие, опазване на околната среда и екотуризъм. Организиране на семинари, лекции, мероприятия за промотиране опазването на природните ресурси /вода, почви и др./, местата по Натура 2000, селския ландшафт. Организиране почистване от ТБО на територии извън населените места и др.
 • Организиране на демонстрационни събития, арт събития и фестивали и други инициативи, представящи наследството на територията, имащи потенциал за привличане на туристи.
 • Допустими разходи:
 • Възнаграждения за физически лица, за дейности пряко свързани с изпълнението на проекта;
 • Разходи за командировки на територията на МИГ;
 • Разходи за материали, консумативи;
 • Разходи за закупуване на оборудване – до 20% от общата стойност на допустимите разходи;
 • Разходи за изработване на филми, клипове и др.
 • Разходи за създаване, съхраняване, обогатяване на сбирки;
 • Разходи за създаване и поддържане на интернет сайтове;
 • Разходи за семинари, срещи, групи по интереси, събития, мероприятия и други подобни;
 • Разходи за телефон, ел. енергия, отопление, почистване, ако са за помещения, в които се извършват дейностите по проекта – до 7% от общата стойност на допустимите разходи;
 • Други външни разходи, необходими за изпълнение на проекта: пощенски, за проучвания и др.
 • Период за прием и място за подаване на проектни предложения:

Втори прием – при налични остатъчни средства след първи прием

 Начален срок: 04.09.2019 г.

 Краен срок за подаване на проектните предложения е 10.02.2020 г. 17.00 часа.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg , лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице.

 • Бюджет на приема:

Размер на БФП по втори прием – остатъчни средства след първи прием в размер на 162 155,46 лева.

 • Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минимална стойност на допустимите разходи – 2 000 лева.

Максимална стойност на разходите по проекта – 20 000 лева.

Интензитет на финансовата помощ:

 • до 100 на сто – когато получател е публично лице, читалище или юридическо лице с нестопанска цел и проектът не генерира приход съгласно „Анализ разходи-ползи“, изготвен по образец, утвърден от ИД на ДФЗ;
 • до 70 на сто – когато получател е публично лице и проектът генерира приход съгласно представения „Анализ разходи-ползи“;
 • ·       до 60 на сто – когато получател е частно лице;
 • до 70 на сто – когато получател е частно лице и проектът е в обществена полза.

Максималният размер на субсидията по проект не може да надхвърля 20 000 лева.

 • Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА точки  
     
1.  В  проектните  дейности  се  предвижда  участие  на  младежи/жени/деца/    
представители на различни възрастови групи/представители на уязвими групи 25  
(безработни, възрастни хора)/роми;    
2.  Проекта  допринася  за  повишаване  информираността  на  населението    
относно  местното  културно-историческо  наследство,  пренася  културен  опит, 20  
знания, умения и традиции между поколенията;    
3. Проекта повишава екологичната култура и обществена информираност,    
предлага   нови   подходи/методи   за   промотиране   взаимовръзката   между 25  
земеделие, околна среда и екотуризъм;    
4.  Проекта  включва  организиране  на  събития/мероприятия/инициативи  с 30  
потенциал за привличане на туристи  
   
ОБЩО: 100  
     

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката са получили по приоритетните критерии минимален брой – 45 т.

 • Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Лице за контакт: Шенел Хасанова – Експерт по прилагане на СВОМР

офис: СНЦ “МИГ Тутракан – Сливо поле″

ул. „Трансмариска“ №10

Област Силистра, Община Тутракан

7600 гр. Тутракан

телефон (офис): 0878 216 111

e-mail: mig_tutrakan.slivopole@abv.bg

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Въпроси:

Допълнителни въпроси могат да се задават само и единствено по електронната поща: mig_tutrakan.slivopole@abv.bg , като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.  

    Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

   ( http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR/VOMR.aspx );

 1. Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).