Проведе се информационна среща за прилагането на подхода ВОМР

Под ръководството на Управляващия орган на оперативна програма „Развитие на селските райони“ 2014-2020 г.“ в периода от 14.11.2019 г. до 15.11.2019 г. В Албена, се състоя информационна среща, свързана с прилагането на подхода ВОМР. По време на срещата бяха обсъдени различни теми, като някой от тях бяха свързани с прилагането на подхода ВОМР, трудности и напредъка по изпълнението му.