Отворен прием по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.306.

Начален срок: 28.11.2019 г.

Първият краен срок за подаване на проектните предложения е до 09.03.2020 г. – 17.00 часа.

Документи по процедурата са налични в секция „Приеми“.