Проведе се обучение на бенефициенти във връзка със сключения административен договор по ОПИК

На 17.01.2020год. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 проведе обучение на бенефициенти във връзка със сключения административен договор за безвъзмездна финансова помощ.

На него присъстваха и представители на МИГ Тутракан – Сливо поле, МИГ ЛОМ, МИГ Балчик – Генерал Тошево, МИГ общини Момчилград и Крумовград, МИГ Белене-Никопол, МИГ Свиленград Ареал, МИГ Балчик – Генерал Тошево, МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица, МИГ Бяла Слатина, МИГ „Долни Чифлик и Бяла и МИГ Минерални бани – Черноочене.

След Първи прием по Процедура BG16RFOP002-2.042 на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“, Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“, от територията на сдружението има одобрени за финансиране два проекта на обща стойност 532 113,12 лв.