Още четири проекта са одобрени за финансиране по ОПИК

С доклад от 23.01.2020 год. Управляващия орган на Министерството на икономиката одобри за финансиране четирите проекта, предложени от СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле”, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ след проведен Втори прием и оценка по ОПИК, процедура BG16RFOP002-2.042 “Капацитет и растеж на МСП”.

За изпълнението си на Стратегията по процедурата, СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” разполага с безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 955 000,00 лева, от който след проведен Първи прием са финансирани два проекта на обща стойност  532 113,12 лева. Общата стойност на четирите одобрени проекта във Втори пием е 985 851,00 лева. Остатъчния финансов ресурс е в размер на 437 035,88 лева.

Списъци с кандидатите и класирането може да бъде намерен в раздел Приеми/Оценителни комисии/ОПИК