Покана за обучение на КВО и УС на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“

В периода 26-29.06.2020 г. във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2″Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020″, Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан –Сливо поле” ще проведат две двудневни обучения на КВО и УС, на тема „Подготвяне на проекти по ПРСР”.

            Обученията ще се проведат както следва:

  • На 26 и 27 юни, гр.Сливо поле, залата на Общинския съвет, от 10 часа
  • На 28 и 29 юни, гр.Тутракан, заседателната зала на Община Тутракан, от 10 часа

Заповядайте