П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.34, ал.1 от Устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“,  Управителният съвет кани всички свои членове на  общо  събрание, което ще се проведе на  28.07.2020 г. от 17.30 часа в заседателна  зала, ет.2 в  сградата на Община Тутракан, находяща се на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31 при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Вземане на решение за промяна в одобрената Стратегията за ВОМР, във връзка с изпълнение на заложени индикатори в СВОМР на МИГ Тутракан – Сливо поле.
  2. Промяна на Индикативен график за 2020 год.
  3. Освобождаване на член от ОС;
  4. Приемане на нов член в ОС;
  5. Разни;

Пояснение: При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.35, ал.2 от Устава на сдружението, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и на същото място.

Дата:26.06.2020г.                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ

гр.Тутракан                                                            МИГ „Тутракан –Сливо поле„

                                                                                              /д-р Димитър Стефанов /