Обява за обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по ОПИК 1

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  

Мярка ОПИК 1Капацитет за растеж на МСП“, финансирана от ОПИК (ЕФРР) от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Тутракан – Сливо поле.

МИГ Тутракан – Сливо поле  публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения МИГ Тутракан – Сливо поле: 

ОПИК 1Капацитет за растеж на МСП“, финансирана от ОПИК (ЕФРР)от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Тутракан – Сливо поле. 

В срок от 15.05.2020г. до 23.05.2020 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: mig_tutrakan.slivopole.@abv.bg или на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 10, етаж 2. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Приеми”, след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ УС: /п/

Д-р Димитър Стефанов