Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване ОПОС

ОБЯВА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  

Мярка 109 ОПОС Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата
Натура 2000 чрез подхода ВОМР

МИГ Тутракан – Сливо поле  публикува за обществено обсъждане проект на преработени Насоки за кандидатстване по указания на УО, по процедура за подбор на проектни предложения на МИГ Тутракан – Сливо поле: 

  • Мярка 109 ОПОС Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата
    Натура 2000 чрез подхода ВОМР

В срок от 18.05.2020г. до 26.05.2020 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: mig_tutrakan.slivopole.@abv.bg или на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 10, етаж 2. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Приеми”, след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ УС: /п/

Д-р Димитър Стефанов