Покана за обучение на члениовете на МИГ и УС

Във връзка с изпълнениена Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР)по подмярка 19.2″Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020″,

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле” планира провеждане на четири еднодневни обучения на членовете на МИГ и УС на тема „Отчитане на проекти по ПРСР, ОПИК и ОПОС“.

ОБУЧЕНИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В:

  • гр. Сливо поле – на 07 и 08.08.2020г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет;
  • гр. Тутракан – на 09 и 10.08.2020г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Община Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31, ет. 2