СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ с първи административен договор по Програма за развитие на селските райони 2014-2020

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ подписа първият си административен договор по Програма за развитие на селските райони 2014-2020. Това стана в резултат на проведен Първи прием по Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“, извън Регламент (EC) № 1305/2013, но отговаряща на целите на ЕЗФРСР“, BG06RDNP001-19.141-S1. Одобреният кандидат е Сдружение „ТРАНСМАРИСКА“ с име на проекта “Старите къщи на Тутракан”. Стойността му е в размер на 17 994.54 лв. при 100% безвъзмездна финансова помощ”