Община Тутракан подписа Административен договор Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“, №BG16M1OP002-3.029

Проектното предложение предвижда изпълнение на дейности за подобряване природозащитното състояние на животински видове, докладвани в „неблагоприятно – незадоволително“ състояние през 2013 г. съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията,  това е и основната цел на проектното предложение.

– Специфична цел 1: Подобряване на природозащитното състояние на видове, които не са били установени при проведените полеви проучвания по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природните местообитания и видове – фаза 1” чрез осигуряване на информация относно разпространението и оценки на състоянието им, позволяващи разработването на конкретни мерки.

– Специфична цел 2: Намаляване/отстраняване на негативно въздействащите фактори (заплахи и влияния) върху видове, които са докладвани в „неблагоприятно-незадоволително“ състояние при проведените полеви проучвания по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природните местообитания и видове – фаза 1” чрез изпълнение на преки консервационни дейности.

– Специфична цел 3: Подобряване на природозащитния статус на включените в проекта целеви видове чрез въвличане на заинтересовани страни и запознаването им с необходимите за целта мерки.

            Предвижда се изпълнението на проекта да се осъществява във всички защитени зони от мрежата Натура 2000 по директивата за местообитанията, попадащи в рамките на териториалния обхват на местна инициативна група (МИГ) Тутракан-Сливо поле, а именно: ЗЗ BG0000168 „Лудогорие“; ЗЗ BG0000171 „Луогорие-Боблата“, ЗЗ BG0000180 „Боблата“ и ЗЗ BG0000529 „Мартен-Ряхово“.

              Заложени са осем дейности на стойност 324 520 лв. Проучване и картиране на присъствието и разпространението на южния гребенест тритон (Triturus karelinii), червенокоремната бумка (Bombina bombina), обикновената блатна костенурка (Emys orbicularis). Създаване и последващо управление на места за яйцеснасяне и места за зимуване на обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)