Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел с обществено полезна дейност „Местна инициативна група Тутракан – сливо поле“

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.34, ал.1 от Устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“,  Управителният съвет кани всички свои членове на  общо  събрание, което ще се проведе на  19.05.2021 г. от 17.30 часа в заседателна  зала, ет.2 в  сградата на Община Тутракан, находяща се на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31 при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Вземане на решение за промяна в одобрената Стратегията за ВОМР на МИГ „Тутракан –Сливо поле“, след изменение на ПРСР 2014-2020 г.
  2. Промяна на бюджет 2021г. на МИГ „Тутракан –Сливо поле“.
  3. Напредък по изпълнение на СВОМР на МИГ „Тутракан –Сливо поле“. след сключване на споразумението от РД 50-58/25.07.2018 год.
  4. Разни.

Пояснение: При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.35, ал.2 от Устава на сдружението, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и на същото място.

Дата:13.04.2021г.

гр.Тутракан                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                                    МИГ „Тутракан –Сливо поле„

                                                                                              /д-р Димитър Стефанов /