Обява за обществено обсъждане на промени в стратегията на „МИГ Тутракан – Сливо поле“ поради промяна в националното законодателство (Обновена)

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Тутракан и Сливо поле, одобрено Споразумение № РД № 50-58/ 25.07.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Предложения и коментари за промени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) могат да се изпращат до 16:00 ч. на 29.04.2021 г. (включително) на следната електронна поща: mig tutrakan.slivopole.@abv.bg Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „.word“.

От 16:30 ч. на 29.04.2021г., в Заседателната зала на Община Тутракан, ще се проведе обсъждане на постъпилите предложения и такива, направени на място.

ПРЕДСЕДАТЕЛ УС: /п/

Д-р Димитър Стефанов