Празник на „Греяна ракия и зелева чорба от старовремската софра“

На 11.03.2023 г. в село Бабово се проведе празник на „Греяна ракия и зелева чорба от старовремската софра“. Събитието е по проект №BG06RDNP001-19.141-0015-C01 на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ 1927 Г.“ с наименование  „Организиране на Фолклорен празник „Греяна ракия и зелева чорба от старовремската софра“ в с. Бабово“ по Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“ от ПРСР 2014-2020 по Приоритетни оси „Подкрепа за местно развитие по ВОМР .

Проектът адресира нуждата от съхраняване и развитие на териториална идентичност, на основата на културно-историческо наследство с оглед сплотяване на местната общност и развитие на туризъм.