Ето кои интервенции по директните плащания не може да заявявате едновременно

В първия текст от проектонаредбата за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни, по която до 22 март т.г. все още вървят обсъждания, Синор.бг ви запозна с квалифицирания електронен подпис, който от 2025 г. става задължителен. Вторият текст е посветен на онези регулации в наредбата, които указват точно кои от интервенциите не може да дублирате при заявяването.

Всички кандидати, които са заявили плащане по основното подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ, старото СЕПП), в частта (плащане за малки земеделски стопани – (ДЗС), не могат да заявят през същата кампания интервенциите за допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост – (ДП-ОПДУ) и допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани – (МЗС). Те нямат право да заявяват и всички интервенции, включително и екосхемите, посочени от точка 5 до точка 32 в наредбата – до преходната национална помощ.

По отношение на стопаните, които тази година са заявили интервенцията по обвързаното с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планинските райони – (ИЗП-пл), не могат да кандидатстват през същата кампания за останалите интервенции по обвързаното с производството подпомагане.

При заявяване на основното подпомагане на доходите за устойчивост ОПДУ земеделците не могат да заявяват едни и същи парцели и по следните важни интервенции, основно при екологичните схеми.

Екосхемата за биологично земеделие (селскостопански животни) – (Еко-БЖ), а също и екосхемите за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване – (Еко-ЗВПП), за намаляване използването на пестициди – (Еко-НИП) и за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи – (Еко-ПЗП). Те не могат също да подават заявления по интервенциите за хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност – (ХЖ-АМР); за опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство – (СЗМ); за традиционните практики за сезонна паша (пасторализъм) – (паша) и за възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии – (ПЗП-деградирали). Забранено е кандидатстването и за плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000 – (Н2000) – за зони, където има наложени забрани за употреба на продукти за растителна защита и минерални торове.

При заявяване за подпомагане на интервенции по основното подпомагане на доходите за устойчивост земеделците не могат да заявяват едни и същи парцели и по следните интервенции:

По екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване – (еко-ЗВПП); както и за биологично растениевъдство, а също по интервенциите за отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство – (СИП) и за намалението на употребата на продуктите за растителна защита и торове през контрол в краен продукт. Не могат да кандидатстват и за плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000 – (Н2000) – за защитените зони, в които има наложени забрани за употреба на продукти за растителна защита и минерални торове.

Ако сте заявили подпомагане на интервенции по основното подпомагане на доходите за устойчивост, нямате право да заявявате същите площи и по екосхемата за намаляване използването на пестициди – (Еко-НИП); по схемата за биологично растениевъдство, за отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство – (СИП) и за намалението на употребата на продуктите за растителна защита и торове през контрол в краен продукт – (ПРЗТ). Не могат да кандидатстват и за Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000 – (Н2000) – за защитените зони, в които има наложени забрани за употреба на продукти за растителна защита и минерални торове

Ако имате базовото плащане ОПДУ, не може да заявявате едни и същи парцели и при екосхемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи – (Еко-ПЗП), както и при традиционните практики за сезонна паша (пасторализъм) – (паша) плюс за първите две години по поетия многогодишен ангажимент по интервенцията за възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии – (ПЗП-деградирали).

При базовото плащане ОПДУ е забранено да участвате със същите парцели и за интервенцията за биологично производство, както и за екосхемите за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване – (Еко-ЗВПП), за намаляване използването на пестициди – (Еко-НИП) и за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми – (Еко-ГТ). Не можете да получавате подпомагане и за за отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство – (СИП) плюс тези за намалението на употребата на продуктите за растителна защита и торове през контрол в краен продукт – (ПРЗТ). Не се отпуска субсидиране за хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност – (ХЖ-АМР) и за използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия – (СККУ). Забранено е кандидатстването и за плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000 – (Н2000) – за защитените зоните, в които има наложени забрани за употреба на продукти за растителна защита и минерални торове.

При очертаване на основното плащане на площ ОПДУ нямате право да заявате същите площи и по интервенцията за биологично пчеларство или за насърчаване на естественото опрашване.

Когато чертаете за основното плащане ОПДУ, не може да заявявате  същите площи за отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство – (СИП), както и за екосхемите за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване – (Еко-ЗВПП) и за намаляване използването на пестициди – (Еко-НИП), както и за биологично растениевъдство. Не заявявате още по интервенцията за намалението на употребата на продуктите за растителна защита и торове през контрол в краен продукт и за опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство – (СЗМ); а също и за зоните в „Натура 2000” – за защитените зони, в които има наложени забрани за употреба на продукти за растителна защита и минерални торове.

Не трябва да заявявате едни и същи площи за основното плащане ОПДУ заедно с насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия – (СККУ), заедно с биологично растениевъдство и Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство – (СЗМ) и опазването на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство – (СЗМ).

Забрана за комбинация на едни и същи площи има и при основното плащане ОПДУ, съчетано с опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство – (СЗМ); с насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия – (СККУ); с биорастениевъдство и с подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство – (СИП).

Нямате право да чертаете едни и същи площи за основното плащане ОПДУ плюс традиционните практики за сезонна паша (пасторализъм) – (паша); зоните в НАТУРА 2000, плюс двете екосхеми за биологично земеделие (селскостопански животни) (Еко-БЖ) и за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи – (Еко-ПЗП).

При базовото плащане ОПДУ е забранено същите площи да чертаете за интервенцията зо възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии – (ПЗП-деградирали) при първите две години по поетия многогодишен ангажимент по интервенцията; за поддържането на местообитанията на червеногушата гъска (Branta ruficollis), Кръстат (царски) орел и Египетски лешояд в орнитологични важни места в обработваеми земи – (ПМ-ОВМ) и по екосхемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи – (Еко-ПЗП);

Забранено е също едни и същи площи да се очертават за базовото плащане ОПДУ и за всички интервенции по обвързаното подпомагане, включени от точка 16 до точка 23 в наредбата. 16. Става въпрос за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове – (ИП); за доходите за плодови насаждения до встъпването им в плододаване – (ИП-Н); за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжани) – (ИЗ-ДККП); за зеленчуци (пипер) – (ИЗ-П); за зеленчуци (лук и чесън) и  картофи за нишесте – (ИЗ-КЛЧ); за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) – (ИЗ-МЗДП); за оранжерийно производство – (ИОП) и за плодове и зеленчуци в планинските райони – (ИЗП-пл).

Кандидатите за подпомагане, които изпълняват поети многогодишни ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014 – 2020, не могат да заявяват за подпомагане до края на периода на изпълнение на многогодишния ангажимент със заявените парцели по направление „Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност (ВПС)“ по еко схемите за биологично земеделие (селскостопански животни) – (Еко-БЖ); и за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи – (Еко-ПЗП); а също и по традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) – (паша) и за възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии – (ПЗП-деградирали).

Не могат също да заявяват за подпомагане до края на периода на изпълнение на многогодишния ангажимент парцели, заявени по направление „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“, с екосхемите за биологично земеделие (селскостопански животни) – (Еко-БЖ) и за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи – (Еко-ПЗП); както и интервенциите за традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) – (паша), за възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии – (ПЗП-деградирали) и за плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000 – (Н2000).

При поети многогодишни ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат“ не могат да се заявяват и парцели по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“ по интервенциите за билогично растениевъдство, за подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство – (СИП); за насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия – (СККУ) и за опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство – (СЗМ).

Същото се отнася също за заявените животни по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ и интервенцията за опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство.

Кандидатите за подпомагане, които изпълняват поети многодишни ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020, не могат да заявяват за подпомагане до края на периода на изпълнение на многогодишния ангажимент:

* Площи, заявени по мярката парцели по еко схемите по екосхемите за биологично земеделие (селскостопански животни) – (Еко-БЖ); за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване – (Еко-ЗВПП); за намаляване използването на пестициди – (Еко-НИП) и за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми – (Еко-ГТ).

Не могат да се заявяват също и за интервенциите за биологично растенивъдство с eкохемите за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване – (Еко-ЗВПП)q за намаляване използването на пестициди – (Еко-НИП) и за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми – (Еко-ГТ); както също за подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство – (СИП) и за намалението на употребата на продуктите за растителна защита и торове през контрол в краен продукт – (ПРЗТ); за насърчаване на естественото опрашване – (опрашване); за използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия – (СККУ) и за опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство – (СЗМ); за традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) – (паша), за Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии – (ПЗП-деградирали) и зоните в НАТУРА 2000, в които има наложени забрани за употреба на продукти за растителна защита и минерални торове.

* Площите с биокултури не трябва да се заявяват също и по интервенциите на екосхемата за биологично земеделие (селскостопански животни) – (Еко-БЖ) и за Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност – (ХЖ-АМР). Не може да да се заявяват също и пчелните семейства, за които се кандидатства по двете интеревнеции – за биологично пчеларство и за насърчаване на естественото опрашване – (опрашване).