Информационни кампании по мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Съгласно сключен Административен договор № РД 50-87/24.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” Ви уведомява, че планира следните дати за провеждане на  информационни семинари, работни срещи и конференция:

–              Еднодневни работни срещи, свързани с подготовка и разработване на Стратегия за прилагане на подхода ВОМР  през новия програмен период 2021-2027 г.:

– на 26.04.2023 г. в гр. Сливо поле – НЧ „Христо Ботев 1928“ от 09:00 часа и с. Ряхово – НЧ „Познай себе си – 1911г. от 13:00 часа, общ. Сливо поле.

 – на 28.04.2023 г. в гр. Тутракан – Заседателна зала на общ. Тутракан в 09:00 часа и в с. Цар Самуил- НЧ „Искра 1928г.“ в 13:00 часа.

–            Конференция на 27.04.2023 г. в  гр. Тутракан – зала Общински съвет от 10:00 часа.

–              Еднодневни информационни семинари, свързани с подготовка и разработване на Стратегия за прилагане на подхода ВОМР  през новия програмен период 2021-2027 г. в гр. Сливо поле – зала Общински съвет от 14:00 часа на 27.04.2023 г. и в гр. Тутракан – зала община Тутракан от 09:00 часа на 29.04.2023 г.;