ЕК пуска инструмент за проверка на напредъка на ОСП по държави

Държавите от ЕС започнаха да изпълняват своите стратегически планове по ОСП на 1 януари тази година. 

В съответствие със своите изисквания за прозрачност и мониторинг Европейската комисия създаде онлайн портал, в който се представят целите, определени от всяка държава членка в одобрения от нея стратегически план по Общата селскостопанска политика, както и целевите стойности на равнището на Европейски съюз. Разглеждайки интерактивното табло потребителите могат да научат например за планирания брой млади земеделски стопани, подпомагани по линия на ОСП, които да се установят във всяка държава през периода 2023-27 година, или за дела на земеделските площи, подпомагани от ОСП за биологично земеделие. Има също така информация за броя на стопанствата, които се ползват от подпомагане за цифрови технологии. Търсенето може да се извърши по държава или по цел.

Държавите от ЕС започнаха да изпълняват своите стратегически планове по ОСП на 1 януари тази година, за да предоставят подпомагане на доходите на земеделските стопани и да ги подпомагат в прехода към устойчиво производство. Всеки план съчетава широк спектър от целеви интервенции, насочени към специфичните нужди на съответната държава. Тези интервенции дават осезаеми резултати във връзка с общите цели, като същевременно допринасят за амбициите на Зелената сделка.

Законодателството за ОСП включва 44 т.нар. „показатели за резултати“, свързани със специфични цели. Мониторингът на целта чрез сравняване на стойността, постигана от всяка година, позволява да се оцени напредъка към крайната цел. Всяка година ще се посочва дали ОСП е в процес на изпълнение.

Не всички 44 целеви стойности трябва да бъдат включени във всеки стратегически план. Планирането на целите зависи от нуждите и планираните мерки, определени на национално равнище.