По Екосхемата за намаляване използването на пестициди се забранява използването на тотални хербициди

Ако сте решили да заявите подпомагане по Екосхема за намаляване използването на пестициди, задължително върху площите не трябва да прилагате продукти за растителна защита, които са тотални хербициди, включително такива, съдържащи глифозат. Следващо условие е да изберете едно от следните две изисквания: прилаганите инсектициди, хербициди и фунгициди да не попадат в първа професионална категория на употреба или приложение на феромонови уловки, съгласно Списъка на разрешените за пускане на пазара и употреба продукти за растителна защита по активни вещества, публикуван на интернет страницата БАБХ.

Всички операции по прилагане на продукти за растителна защита през 2023 г. се отразяват своевременно и коректно в дневниците за проведените растителнозащитни мероприятия и торене. Земеделските практики се доказват чрез проверка на дневниците за проведените растителнозащитни мероприятия и торене и чрез разходнооправдателни документи за закупените продукти за растителна защита и/или феромонови уловки за заявените за подпомагане площи.

Закупените продукти за растителна защита и феромонови уловки се доказват, като земеделските стопани представят утвърдени от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ декларация и опис по образец на разходооправдателни документи за тяхното закупуване – фактури и/или фискални касови бележки. Документите трябва да бъдат издадени в периода от 1 октомври 2022 г. до 30 септември 2023 г.

Екосхемата може да се прилага в обработваеми земи, трайни насаждения и постоянно затревени площи. Интервенцията е пряко насочена към запазване на екологичното състояние на почвите и към намаляване на количеството остатъчни химически вещества в произведената храна. Интервенцията влияе съществено на запазването и подобряването на биологичното разнообразие. Действието на интервенцията е напълно насочено по създаване условията за постигане на целите на Зелената сделка и най-вече към намаляване с 50% на употребата и риска от пестициди и намаляване на употребата на по-опасни пестициди до 2030 г.