Кабинетът одобри промените в Стратегическия план за развитие на земеделието до 2027 г.

На заседание Министерският съвет (МС) одобри изменението на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 — 2027 г., след което документът ще бъде изпратен за одобрение и от Европейската комисия.

Планът е съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет, като исновните корекции са в част от интервенциите за подпомагане на земеделските производители, както и прехвърляне на средства между различни интервенции.

С решението се гарантира балансирано и ефективно насочване на финансовият ресурс по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г. в съответствие със заложените стратегически цели и приоритети на национално и европейско ниво. Промени в отделни интервенции ще спомогнат за улесняване изпълнението на плана и адаптиране на условията и изискванията към резултатите от прилагането.

Решението на Министерския съвет не води до въздействие върху държавния бюджет и е в рамките на първоначално зададените параметри на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., гласи прессъобщението на МС.