Стартира първи прием по Мярка 7.2, Процедура №BG06RDNP001-19.812

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“, посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.812.

Начален срок: 19.02.2024 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения е до 15.04.2024 г. – 17.00 часа.

Документи по процедурата са налични в секция „Приеми“.