Аграрен доклад 2023: Фермерите получиха 1,7 млрд. лв. директни плащания

За една година има отлив на 2702 земеделски производители, сочат данни на Министерството на земеделието за 2022 г.

През календарната 2022 г. по схеми за директни плащания са оторизирани средства в размер над 1,7 млрд. лв., в това число за кампании `2021 и `2022. Общо по всички схеми и мерки за Кампания 2022 са приети 96 643 заявления за подпомагане, а заявената за подпомагане площ възлиза на 3 835 356 ха.

Статистиката за календарната 2022 г. показва, че по ПРСР са изплатени 683 507 263 лв. публични средства.

Общата стойност на подпомагането с държавни помощи в сектор “Земеделие” през 2022 г. е в размер на 981 125 377 лв., от които:

•    751 882 334 лв. по схеми на държавни помощи и помощи de minimis, администрирани от ДФЗ. Специално по de minimis са изплатени общо 32 028 179 лв.;
•    229 243 043 лв. по две схеми за данъчни облекчения (преотстъпване на корпоративен данък за данъчна 2021 г. и намалена акцизна ставка на газьол).

Стойността на брутната продукция от отрасъл “Селско стопанство” за 2022 г. по текущи цени на производител (по окончателни данни) възлиза на 12 982,2 млн. лв. Това е сериозен ръст от 20% спрямо предходната година. Тя се формира от стойността на:

•    Продукция от растениевъдството – 9 796,1 млн. лв. (с дял от 75,4%);
•    Продукция от животновъдството – 2 317,6 млн. лв. (с дял от 17,9%);
•    Селскостопански услуги – 595,3 млн. лв. (с дял от 4,6%);
•    Продукция от неотделими второстепенни дейности – 273,2 млн. лв. (с дял от 2,1%).

През 2021/2022 стопанска година общият брой на регистрираните земеделски стопани е 72 371, а към юни 2023 г. – 69 669, като срокът за регистрация на нови земеделски стопани през 2022/2023 стопанска година е до 30.09.2023 г. Тоест за една година има отлив на 2702 фермери.

В доклада, който се шири на над 250 страници, може да откриете всичко, което ви интересува, но за 2022 г. – производство и подпомагане по сектори, търговия по продукти, земеделска техника, хидромелиорации, торове, безопасност на храните, граничен контрол и какво ли още не и какво ли още не.