СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ прие промени в Стратегията си за ВОМР

Промени в Стратегията си за ВОМР обсъди и прие на общо събрание на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“, което се проведе на 16 Август .  Измененията са свързани с:  актуализиране на статистически данни; определяне на конкретни критерии за оценка на проектните предложения по мерките, подкрепяни от оперативните програми „Иновации и конкурентноспособност“ и „Околна среда“ и тяхната тежест в съответствие с избраните мерки/операции в Стратегията за местно развитие, вкл. специфични критерии за нейното изпълнение.

С новите насоки за кандидатстване по подмярка 19.2„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“  са определени недопустими разходи и промени по отношение на интензитета на финансовата помощ, които бяха отразени в Стратегията за ВОМР на МИГ „Тутракан-Сливо поле“ .

Като втора точка от дневния ред се взе решение СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле”  да кандидатства по обявената втора покана на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за прием на стратегии  по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „ВОМР” от ПРСР за периода 2014-2020 г.  

По последната точка от дневния ред Общото събрание прие правила за реда за извършване на общественополезна дейност от сдружението.