СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” проведе среща на 10.08.2017г. за обсъждане на промени в Стратегията за ВОМР

На 10.08.2017г. Сдружение „МИГ Тутракан– Сливо поле” организира и проведе среща в гр.Тутракан за обсъждане на промени в разработената Стратегия за Водено от общностите местно развитие. На срещата присъстваха представители на всички заинтересовани групи: земеделски производители,представители на бизнеса, представители на местната власт и неправителствени организации от общините Тутракан и Сливо поле. Проектът на Стратегия за ВОМР е одобряван от Колективния върховен орган на МИГ през месец март 2017г. след публично проведени консултации, обсъждания, информационни срещи, конференции проведени по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ разработена е по образец съгласно приложение № 3 на Наредба №16/30.07.2015 г. Избраните  в стратегията за ВОМР мерки съответстват на идентифицираните в анализите на територията нужди.На срещата се обсъдиха измененията свързани с: актуализиране на статистически данни; определяне на конкретни критерии за оценка на проектните предложения по мерките, подкрепяни от оперативните програми „Иновации и конкурентноспособност“ и „Околна среда“ и тяхната тежест в съответствие с избраните мерки/операции в Стратегията за местно развитие,включително специфични критерии за нейното изпълнение.