Вижте график на срещите с експерти на МЗХ за условията за кандидатстване по двете отворени процедури от НПВУ

Министерство на земеделието и храните започва информационна кампания, по време на която експерти ще разяснят на земеделските производители условията при подаване на проектни [...]

BG-RRP-6.004 – Инвестиции в технологична и екологична модернизация

                              Процедурата има за цел да предостави своевременна подкрепа на българските земеделски производители, под формата на безвъзмездни средства, за бързо възстановяване от последиците [...]

СНЦ „МИГ-Тутракан-Сливо поле“, чрез новите интервенции в СВОМР 2021 – 2027 се дават нови възможности на бизнеса

                    С изпълнението на дейностите включени в проекта „Създаване на условия за надграждане на подхода ВОМР на територията на СНЦ „МИГ-Тутракан-Сливо поле“,  [...]

Възможности за подобряването на качеството на живот за територията е важна цел на екипа на СНЦ „МИГ-Тутракан-Сливо поле“

                    С изпълнението на дейностите включени в проекта „Създаване на условия за надграждане на подхода ВОМР на територията на СНЦ „МИГ-Тутракан-Сливо поле“,  [...]