Удължен е срокът за оценка на подадените проектни предложения по Мярка 4.2, Мярка 6.4 и Мярка 7.2 от Стратегията на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“

Във връзка със Заповед РД-01-677/ 25.11.2020 на Министъра на здравеопазването и усложнената епидемиологична обстановка, СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ уведомява кандидатите по [...]

МЗХГ представи проекти на мерки в горския сектор и подхода ВОМР за новия програмен период

Министерство на земеделието, храните и горите представи проекти на инвестиционни мерки в горския сектор, както и подготовката и изпълнението на подхода Лидер/Водено от [...]

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ подписа договор за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3

         На 24.11.2020год. МИГ „Тутракан  Сливо поле“ подписа административен договор с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони към МЗХГ, за [...]