Проведе се шеста Международна конференция “Сътрудничество – инструмент за промотиране на местното развитие”

В периода 22-24 октомври 2019 г., в гр. Разлог се проведе шестата Международна конференция “СЪТРУДНИЧЕСТВО – ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРОМОТИРАНЕ НА МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ”, свързана [...]

Приключи оценката на проектни предложения от Първи прием по ОПИК „МИГ Тутракан – Сливо поле“ Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“

На 08.07.2019г. приключи оценката на подадени проектни предложения в рамките на Първи прием по  Процедура BG16RFOP002-2.042 на СНЦ „МИГ Тутракан-Сливо поле“ по ОПИС [...]