ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ СВЪРЗАНА С ПОДГОТОВКА И РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 Г.

Съгласно сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка [...]

По Екосхемата за намаляване използването на пестициди се забранява използването на тотални хербициди

Ако сте решили да заявите подпомагане по Екосхема за намаляване използването на пестициди, задължително върху площите не трябва да прилагате продукти за растителна [...]

Кулинарен празник „Тутракански гозби – Лучено със сини сливи и пилешко, Мамалига и Рибена чорба“

Запознайте се с чудните гозби на Калина Михайлова и нейното семейство от с. Шуменци, община Тутракан на Кулинарен празник „Тутракански гозби – Лучено със [...]

Министерството на земеделието организира срещи с производители на плодове и зеленчуци

Министерството на земеделието организира срещи с производители от сектор „Плодове и зеленчуци“, съвместно с областните дирекции „Земеделие“. Целта е стопаните да бъдат запознати [...]

Информационни кампании по мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Съгласно сключен Административен договор № РД 50-87/24.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за [...]