СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ отваря прием по Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: Процедура № BG16M1OP002-3.009, от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“.

Краен срок: 16.09.2019г. – 17.00часа

Документи по процедурата са налични в секция „Приеми“.