Проведе се среща между УО на програмите, прилагащи подхода ВОМР и МИГ от цялата страна

По инициатива на Управляващия орган на ВОМР на Министерството на земеделието, храните и горите на 4 и 5 юли 2019 год. в гр.Трявна се проведе информационно събитие относно прилагане на подхода ВОМР – представяне на напредъка, трудности и дискусия по важни въпроси , свързани с прилагането на подхода ВОМР с представители на Управляващите органи на ОПИК, ОПИС, ОПРЧР и ОПНОИР. Управляващия орган на ПРСР и ДФЗ представиха често срещани грешки и проблеми при прилагането на подхода. Бяха дискутирани теми поставени от Асоциацията на МИГ.

Основните цели и очаквани резултати от събитието са свързани с популяризирането на подхода ВОМР, представяне на добрите практики на подхода, обмен на информация между отделните МИГ и обмен на информация между МИГ и Управляващите органи на отделните програми