Покана за свикване на Общо събрание на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ на 20.08.2019г

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО  СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.34, ал.1 от Устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“,  Управителният съвет кани всички свои членове на общо  събрание, което ще се проведе на  20.08.2019 г. от 17.30 часа в заседателна  зала, ет.2 в  сградата на Община Тутракан, находяща се на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31 при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Приемане на проекто-бюджет за  2020 год. на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” преди внасянето му за одобрение от Управляващия орган.
  2. Индикативен график за 2020 год.
  3. Вземане  на Решение за утвърждаване на насоки за кандидатстване по следните мерки от ПРСР – Мярка 7.2, Мярка 4.1, Мярка 4.2
  4. Напредък по изпълнение на СВОМР МИГ „Тутракан –Сливо поле“, след сключване на споразумението от РД 50-58/25.07.2018 год.
  5. Обсъждане и вземане  на Решение за определяне на представители сред членовете на Общото събрание, които да участват като оценители в КППП по Мярка ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ в територията на „МИГ Тутракан-Сливо поле“, съгласно Минимални изисквания по отношение  на процедурата на МИГ/МИРГ за подбор на проекти към Стратегията за ВОМР.
  6. Разни.

Пояснение: При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.35, ал.2 от Устава на сдружението, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и на същото място.

Дата: 19.07.2019г.                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ

гр. Тутракан                                                             МИГ „Тутракан –Сливо поле„     

                                                                                                /д-р Димитър Стефанов /