Стартира Втори прием за проектни предложения по Мярка 7.5 от СВОМР на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“

На 20.08.2019 г. СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ стартира Втори прием по Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.142.

Краен срок: 17.00ч. на 21.10.2019 година.

Документи по процедурата са налични в секция „Приеми/Мерки от СВОМР/ПРСР/Мярка 7.5“.