Удължен е срока за кандидатстване за Втори прием по Мярка 7.5

ОБЯВА

за прием на проектни предложения

по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване:

Процедура BG06RDNP001-19.142 на СНЦ „МИГ-Тутракан-Сливо поле“ за Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

 1. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР:
 • Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“
 • Допустими кандидати:
 • Общини Тутракан и Сливо поле;
 • ЮЛНЦ;
 • МИГ Тутракан – Сливо поле.
 • Допустими дейности:
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на:

     – туристически информационни центрове;

     – посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и

културно наследство;

 • центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за:
 • туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
 • туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).
 • Допустими разходи:

а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

г) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.

 • Период за прием и място за подаване на проектни предложения:

Втори прием – при налични остатъчни средства след първия прием

 Начален срок: 20.08.2019г.

 Краен срок за подаване напроектните предложения е 13.01.2020 г. 17.00 часа.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg  , лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице.

 • Бюджет на приема:

Размер на БФП по втори прием – остатъчни средства след първи прием в размер на 92 000 лева (деветдесет и две хиляди лева).

 • Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за

проект:

Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 10 000 лева.

Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 92 000 лева.

Интензитет на финансовата помощ:

 • 100% когато проектът не генерира нетни приходи;
 • проектът генерира приходи – финансирането се определя въз основа на анализ

разходи-ползи;

 • когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на нетни приходи, се предвижда финансиране в размер на 100%.
 • Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:
Критерии за избор на проекти към Стратегия за ВОМР по мярка 7.5  
  Критерии/Показатели Максимален брой точки по показателя
Посочени са конкретни задачи и отговорности на бенефициента/ ползвателите за поддръжка на инфраструктурата. 20
Проекти, осъществявани на територията на населени места, различни от общинския център. 20
Проекта се осъществява от НПО. 20
Проекта включва популяризиране на културно и природно наследство. 20
Проекта създава допълнителни работни места: по 5 т. на работно място,  по 10т на създадено работно място за безработно лице на възраст над 55г. и/или продължително безработно лице. 20
                    ОБЩО: 100

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката са получили по приоритетните критерии минимален брой – 40 т.

 • Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Лице за контакт: Шенел Хасанова – Експерт по прилагане на СВОМР

офис: СНЦ “МИГ Тутракан – Сливо поле″

ул. „Трансмариска“ №10

Област Силистра, Община Тутракан

7600 гр. Тутракан

телефон (офис): 0878 216 111

e-mail: mig_tutrakan.slivopole@abv.bg

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Въпроси:

Допълнителни въпроси могат да се задават само и единствено по електронната поща: mig_tutrakan.slivopole@abv.bg , като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.  

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

( http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR/VOMR.aspx );

 1. Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).