Обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по Мярка 6.4

ОБЯВА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  

Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”,

МИГ Тутракан – Сливо поле  публикува за обществено обсъждане проект на преработени Насоки за кандидатстване по указания на УО, по процедура за подбор на проектни предложения на МИГ Тутракан – Сливо поле: 

  • Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”,

В срок от 19.05.2020г. до 27.05.2020 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: mig_tutrakan.slivopole.@abv.bg или на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 10, етаж 2. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Приеми”, след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ УС: /п/

Д-р Димитър Стефанов