Фермерски групи и кооперации ще получават заеми – с до 90% от инвестицията

През тази година Българската банка за развитие (ББР) разработи нов финансов инструмент за подпомагане на групи и организации на производители на земеделски продукти. Финансирането е до 90% от стойността на инвестицията, като се изисква групите и организациите да са признати от министъра на земеделието и да имат поне една приключена финансова година. Самото кандидатстване може да се извършва до 31 декември тази година, съобщиха от банката за развитие. 

Кредитната линия е за 10 млн. лв., като средствата се отпускат през програмата на Министерството на иновациите и растежа, ББР и дъщерното дружество на банката – Националния гаранционен фонд. За тези кредити могат да кандидатстват организации или групи на производители, които отглеждат плодове и зеленчуци или пък са в сектора на млякото и млечните продукти.

Кандидатстващите за финансиране сдружения следва да са потенциално икономически жизнеспособни и да имат положителен собствен капитал към момента на сключване на договор.

Сдружаването на производителите на земеделски продукти е начин за повишаване на влиянието им по веригата за доставки и по-голямо предлагане на произведените от тях стоки в търговската мрежа.

Срокът на заема е до 72 месеца от отпускането му, като има една година гратисен период. Срокът на усвояване на заема е до 12 месеца, а самоучастието е поне 10%.

Размерът на оборотните средства е до 40% от приходите от продажби за последната финансова година. Кредитната линия е за 12 месеца, с възможност за продължаване до 60 м. общ срок. Оборотният кредит е до до 36 месеца, а гратисният период – до 6 м. Срокът на усвояване е до 3 месеца. Лихвата на ББР при над 6-месечни заеми е 5%. 

Кандидатите задължително трябва да са регистрирани в Търговския регистър като кооперация, събирателно дружество или дружество с ограничена отговорност, признати като организация или група на земеделски производители със Заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

Трябва да имат приключена поне една финансова година и да не са в състояние на неплатежоспособност или свръхзадлъжнялост. Трябва да имат положителен собствен капитал и да нямат сделки към финансови институции в просрочие, което да надвишава 30 дни по данни от Централния кредитен регистър.

Кредитната линия е поискана от браншовите организации през октомври 2022 г., поясняват от ББР.