Отворен прием по Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“, BG06RDNP001-19.697, Първи прием

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле кани желаещите да представят проектни предложения по Първи прием по Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.697.

Начален срок: 06.03.2023 г.

Първият краен срок за подаване на проектните предложения е до 01.05.2023 г. – 17.00 часа.

Документи по процедурата са налични в секция „Приеми“.