Обучение по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“

На 28 и 29 март 2023 г. в гр. Добрич се проведе обучение по прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, по която ще бъдат изготвени стратегии за ВОМР за новия програмен период 2023 – 2027 г.

На срещата бе представена информация за изпълнението на сключените по подмярка 19.1 договори, както и бе обърнато внимание на дейностите, които следва да се изпълнят.

На срещата се предостави и информация за подготовката за кандидатстването за избор на стратегии за Водено от общностите местно развитие за периода 2023 – 2027 г.

В събитието взеха участие и представители на Управляващите органи на програмите, финансиращи подхода ВОМР (УО на ОПРЧР, УО на ОПИК, УО на ОПНОИР, УО на ОПОС), които детайлно представиха информация по програмите, финансиращи подхода за програмния период 2021 – 2027 г. по отношение на условията за кандидатстване и изпълнение на дейностите от съответните фондове.