СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” кандидатства по под-мярка 19.2 от ПРСР

СНЦ „МИГ Тутракан-Сливо поле” кандидатства с проектно предложение по BG06RDNP001-19.001 –подмярка 19.2 от ПРСР

На 31.08.2017г. СНЦ „МИГ Тутракан –Сливо поле” кандидатства по обявената втора покана на Управляващия орган на ПРСР за прием на стратегии  по процедура: BG06RDNP001-19.001 – подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „ВОМР” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Стратегията за ВОМР на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Тутракан – Сливо поле ” е разработена в резултат от изпълнени дейности по Договор № РД 50-98 от 17.08.2016г. проект  по под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „ВОМР” от ПРСР 2014-2020г., сключен между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ „МИГ Тутракан-Сливо поле”.В дейностите по проекта /информационни срещи, консултации, работни срещи,обучения на местни лидери, обучения на екипа на МИГ, обществени обсъждания на Стратегията за ВОМР и конференции/ активно участваха всички заинтересовани страни от територията на МИГ, представители на сектори – публичен, стопански и нестопански.

Община Тутракан и Община Сливо поле,работят съвместно по проучване и подготовка за прилагане на подхода ЛИДЕР от 2005г.